Disclaimer

Op deze pagina vindt u de Disclaimer van oosterhofwonen.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Oosterhof Wonen & Slapen. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op de websites van Oosterhof Wonen & Slapen aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze websites is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Oosterhof Wonen & Slapen is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze websites her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Oosterhof Wonen & Slapen.

Oosterhof Wonen & Slapen streeft naar zo actueel mogelijke websites. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze websites wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Oosterhof Wonen & Slapen aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.